نویسنده = حسن بادینی
تعداد مقالات: 5
2. نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی

دوره 7، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 139-166

10.22054/jplr.2017.16270.1417

حسن بادینی؛ فرزانه متوسلیان


3. حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 9-38

10.22054/jplr.2017.18224.1463

عباس اسدی؛ محمدباقر پارساپور؛ حسن بادینی


5. نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 39-64

حسن بادینی؛ پانته آ پناهی اصانلو