دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-212 
4. نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات

صفحه 89-115

محمد حسن صادقی مقدم؛ سید محمد طباطبائی نژاد


5. ماهیت و احکام بدل حیلوله

صفحه 117-136

سید محمد صادق طباطبائی؛ یوسف براری چناری