نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 ستادیار دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه اطلاعات  یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی  به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان  تجسم عینی اطلاعات  به عنوان دارایی مثبت از یکسو  و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال  معین اطلاعات  که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر  دست اندر کارانامور تجاری  را واداشته است تا در کنار حمایت  هایی که در قوانین داخلی  و کنوانسیون های بین اللمللی وجود دارد با تمسک به قواعد کلیحقوقی و تعهدات قراردادی برای حفاظت از این اطلاعات تلاش نماید از جمله این راهکارها انعقاد  قرارداد حفظ اطلاعات  است که در این مقاله جنبه های کلی آن مورد بررسی قرار می گیرد  پس از بررسی ماهیت  محتوا و ضمانت اجرای نقض تعهدات  مندرج در این قراردادها این مقاله بدین نتیجه رهنمون می گردد. که با وجود پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده در حقوق ایران و پذیرش  اصل کلی حاکمیت اراده  در حقوق  حقوق  ایران  و پذیرش اصل کلی حاکمیت اراده دزر حقوق ایران  و پذیرش شروط مشروعی که  در ضمن عقود مختلف میان طرفین مورد توافق قرار می گیرد حمایت های قانونی از اطلاعات  به عنوان یک دارایی با کاستی هایی همراه بوده  و بر این اساس یک توسعه جدی است 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Concise Review of Non-Disclosure Agreement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Sadeghi Moghadam 1
  • Seyeed Mohammad Tabatabai Nejad 2
چکیده [English]

Non-Disclosure Agreement(NDA), also known as a confidentiality agreement, or secrecy agreement, is a legal contract between at least two parties that outlines confidential material, knowledge, or information that the parties wish to share with one another for certain purposes, but wish to restrict access to by third parties. It is a contract through which the parties agree not to disclose information covered by the agreement. An NDA creates a confidential relationship between the parties to protect any type of confidential and proprietary information or trade secrets. As such, an NDA protects non-public business information. In this article we examine the structure and elements of the contract, and compare it in some respects with other kinds of securing intellectual property such as patent. In conclusion we understand that although this contract is an efficient model of securing information but it is not an enough one, so every company involved in the field of the information, shall use different kinds of protection to work complementary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non- Disclosure
  • Agreement- intellectual propertyconditions- contract- enforcement
 
 American Bar Association (2006), "Model Joint Venture Agreement with Commentary", Joint Venture Task Force of the Negotiated Acquisitions Committee, Committee on Negotiated Acquisitions.
 Batman, Jean (2007), "Advising the small business: forms and advice for the legal practitioner", American Bar Association. General Practice, Solo & Small Firm Division, American Bar Association.
 Bly, Robert W. (2004), Webster's New World letter writing handbook, Webster's New World.
 Chally, Jon (2004), the Law of Trade Secrets: Toward a More Efficient Approach, 57 Vand. L. Rev. 1269
 Cockburn, Tina (1996), Disclosure Obligations in Business Relationships, Federation Press.
 Drewsen, Merete Løwe & Lando, Henrik & Tim (2006),"Cummins, On the Drafting of Confidentiality Agreements" ,http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=65245
 Granstrand, Ove (2000), The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Property, Edward Elgar Publishing.
 Huse, Joseph A. (2002), Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts, Sweet & Maxwell.
 Hutter, Michael j (1978),"Trade Secret Misappropriation", western new England law review, vol 1, issue1.
 Hutter, Michael J. (1981),"Drafting Enforceable Employee Non-Competition Agreements to Protect Confidential Business Information: A Lawyer's Practical Approach to the Case Law", Albany Law Review, Vol. 45.
 Ramsey, Vivian (2007), Construction Law Handbook, Thomas Telford Limited.
 Shaw, Paul (2001), E-business Privacy and Trust: Planning and Management Strategies, John Wiley and Sons.
 Steingold, Fred S. (2010), Legal Forms for Starting & Running a Small Business, Nolo publication.
 Steingold, Fred S. (2007), the Complete Guide to Selling a Business, Nolo.
 Walkowiak, Vincent S. (2008), the attorney-client privilege in civil litigation, American Bar Association.