نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است یا به معنای مجموعه مقرراتی است که به عنوان مکقررات  زندگی اجتماعی بر اشخاص تحمیل می شود  و یا به معنای امنیت حقوقی ناشی از به کار گیری قواعد حقوقی می باشد و به عنوان یکی از اهداف  ایجاد قواعد حقوی مطرح می شوود  در این نوشتار ضمن بررسی  جایگاه سر دفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم ان خواهیم دید علیرغم اینکه سر دفتری اسناد رسمی به عنوان یکی از مهمترین مشاغل حقوقی مطرح بوده  و منزلت ان در بسیاری از موارد با قاضی دادگاه قابل قیاس می باشد به نحوی که او را قاضی ز مان صلح  می توان لقب داد  با این وجود بنا به دلالیلی  هنوز در کشورمان می باشد  به نحوی که اورا قاضی زمان صلح میتوان لقب داد  با این وجود بنا به دلایلی هنوز در کشورمان سردفتری اسناد  رسمی نتوانسته  حتی در زمینه نقش ها  ووظایف سنتی خود  یعنی نگارش و تنظیم اسناد مربوط به اعمال حقوقی اشخاص به ایجاد توسعه و تحول نظم حقوقی کشور نائل می شود و این امر باعث عدم استفاده  صحیح از ظرفیت های این متخصص حقوقی علاوه براین با اجرای برنامه های خصوصی سازی دولت  به نظر می رسد باید هرچه بیشتر با کاستن از بار مسئولیت های سازمان ثبت و سپردن وظایف غیر حاکمیتی ان به سر دفتر بر افزایش نقش نظارتی سازمان ثبت به عنوان نهاد حاکمیتی بر دفاتر اصسناد رسمی به عنوان بخش خصوصی انجام دهنده خدمات عمومی تاکید نموده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Notary in Development of National Legal Order

نویسنده [English]

  • Gilda Keisandokht
چکیده [English]

Legal order has two different meanings: The first one is a collection of regulations that governs people in the society. The second one is legal security which is derived from the enforcement of legal rules and is one of the main objectives of the establishment of legal rules. In this article along with analyzing
notary’s role in development of legal order, we will consider both of those meanings and will see that in spite of importance and expertise of the notary and his role as a justice of the peace, he has not managed to ful fill his traditional functions like authentication of legal acts so far in our country and as a result he cannot well participate in development and growth of legal order. Moreover after implementation privatization programs, it seems that the non sovereignty functions of the Registration Office should be delegated to the notary as an important member of private sector and the supervisory role of the Registration Office over the notaries should be more efficient than the past

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Order
  • Legal security
  • Notary
Boris Kozolchyk, 1979, » The commercialization of civil law and The Civilization of commercial law«, Louisiana Law Review, volume 40
- Dante Figueroa , 2009, » The evolving role of the latin American notary public , ILSP Law Journal, Washington college of law , volume 1, issue 3
-Jeanne De Poulpiquet, 2009, Responsabilite Des Notaires,Dalloz, Deuxieme Edition.
- Jean – Francois Sagaut, Mathias Latina, 2009, Manuel de Deontologie Notariale, Lextenso editions
- Leslie G.Smith ,2006, The role of the notary in secure electronic commerce, , A Thesis submitted in accordance with the regulations for the degree of master of information technology
- Planiol, Marcel, Ripert, George, 1939, Treatise on the civil law, Libraire Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, Translated by Louisana State Law Institute, Twelfth Edition.
- Roger J. Smith,2009, Property law, Longman Law Series, 6 th edition
- Wright, Benjamin, 1997, » Eggs in Baskets: distributing the risks of electronic signatures« , The John Marshall JournalL of Computer & Information Law, Vol. XV, No. 2