موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری

جواد نیک نژاد؛ نصرت حیدری

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1400، ، صفحه 157-186

https://doi.org/10.22054/jplr.2021.53139.2422

چکیده
  رای مستدل رایی است که دادرس و داور کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید. منظور از رای مستند پیدا کردن قالب قانونی برای واقعه یا عمل حقوقی صورت گرفته است. موجه با مستدل بودن رای مفهومی یکسان دارد لیکن با مدلل بودن متفاوت است. توصیف تکنیک حقوقی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می کند. دادرس برای صدور رای ابتدا ...  بیشتر