نویسنده = قاسم زاده، سید مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)

دوره 6، شماره 22، بهار 1397، صفحه 115-137

10.22054/jplr.2017.13129.1332

سید مرتضی قاسم زاده؛ محمد قربانی جویباری


2. ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 103-132

10.22054/jplr.2017.7127

سید مرتضی قاسم زاده؛ فاطمه صنعتگر