نویسنده = رفیعی، محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 35-64

10.22054/jplr.2020.41540.2202

محمد تقی رفیعی؛ ابوالفضل شاهین