دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1396 
3. ایجاب در معاملات دولتی

صفحه 61-80

10.22054/jplr.2017.5990.1145

ایمان دهقانی دهج؛ حمیدرضا صالحی؛ معصومه اکبرزاده