دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 9-210 
4. شرط فعل بر ثالث

صفحه 93-117

10.22054/jplr.2017.8137

مهدی حسن زاده؛ احد شاهی دامن جانی؛ حسن علی پور


7. ماهیت حقوقی داوری

صفحه 177-204

10.22054/jplr.2017.8140

همایون مافی؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی