نویسنده = خیراالله هرمزی
تعداد مقالات: 4
3. توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی

دوره 2، شماره 6، بهار 1393، صفحه 161-193

خیراله هرمزی