دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1396 
3. حقوق بشر در حقوق خصوصی

صفحه 97-131

10.22054/jplr.2017.7799

حشمت اله شهبازی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا