دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بارقه‌ای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22054/jplr.2021.52943.2419

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده طادی