دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بارقه‌ای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22054/jplr.2021.52943.2419

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده طادی


2. قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

10.22054/jplr.2021.51359.2384

سعید حقانی؛ مرضیه حکیمی


3. چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

10.22054/jplr.2021.47991.2322

محمد علی بهمئی؛ محمدمهدی اسدی


4. ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

10.22054/jplr.2018.25812.1668

ایوب منصوری رضی؛ لعیا جنیدی


5. تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

10.22054/jplr.2021.52073.2399

احد قلی زاده منقوطای


6. «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

10.22054/jplr.2021.50903.2394

عباس احدزاده؛ نجاد علی الماسی؛ سعید حبیبا