نویسنده = قربانی جویباری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)

دوره 6، شماره 22، بهار 1397، صفحه 115-137

10.22054/jplr.2017.13129.1332

سید مرتضی قاسم زاده؛ محمد قربانی جویباری