نویسنده = صنعتگر، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 103-132

10.22054/jplr.2017.7127

سید مرتضی قاسم زاده؛ فاطمه صنعتگر