نویسنده = قلی پور علمداری، مهران
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

دوره 4، شماره 15، تابستان 1395، صفحه 109-127

10.22054/jplr.2016.4460

سام محمّدی؛ مهران قلی پور علمداری