نویسنده = احد شاهی دامن جانی
تعداد مقالات: 2
2. شرط فعل بر ثالث

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 93-117

10.22054/jplr.2017.8137

مهدی حسن زاده؛ احد شاهی دامن جانی؛ حسن علی پور