مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات

میرقاسم جعفرزاده؛ علی سیدین

دوره 7، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 167-200

https://doi.org/10.22054/jplr.2018.36610.2026

چکیده
  مهلت ارفاقی افشا، مدت‌زمانی است که متقاضی ثبت می‌تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش‌بینی مهلت ارفاقی، قانون‌گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت‌زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی ...  بیشتر

تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 65-104

چکیده
  قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، ...  بیشتر