نویسنده = جعفرزاده، میرقاسم
تعداد مقالات: 2
1. مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات

دوره 7، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 167-200

10.22054/jplr.2018.36610.2026

میرقاسم جعفرزاده؛ علی سیدین


2. تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 65-104

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری