نویسنده = قربانی جویباری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران

دوره 3، شماره 10، بهار 1394، صفحه 101-119

مرتضی قاسم زاده؛ محمد قربانی جویباری