نویسنده = طباطبایی، سید محمدصادق
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر

دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 41-69

10.22054/jplr.2016.7125

سید محمدصادق طباطبایی؛ سید حسین اسعدی


2. ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین

دوره 3، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 123-147

سید محمدصادق طباطبایی