تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
نصراله ابراهیمی تجارت بین الملل دانشیار تجارت بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
عادل ابراهیم پور حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد ابوعطا حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
خلیل احمدی حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران
محمدرضا احمدی حقوق خصوصی استاد بازنشسته حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهناز احمدوند مدرس دانشگاه
محسن ایزانلو حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ربیعا اسکینی حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه مفید، قم، ایران
علی اسلامی پناه حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجتبی اشراقی آرانی حقوق خصوصی و اسلامی استادیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران
وحید آگاه حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مصطفی السان تجارت بین الملل دانشیار تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد مهدی الشریف حقوق خصوصی دانشیار حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نجادعلی الماسی حقوق خصوصی استاد بازنشسته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
اسفندیار امیدبخش اقتصاد سیاسی بین الملل پژوهشگراقتصاد سیاسی بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی
امین امیر حسینی حقوق خصوصی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
عیسی امینی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
منصور امینی
الهام امین زاده دانشیار دانشگاه تهران
اعظم انصاری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد
باقر انصاری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی انصاری استاد
علی انصاری .. حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
محمد علی انصاری پور
ایرج بابایی حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن بادینی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود باقری
احمد بیگی حبیب آبادی استاد
ماشاءاله بناء نیاسری حقوق تجارت بین المللی، داانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
مجید بنایی اسکوئی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی
محمد علی بهمئی مدیر گروه حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد باقر پارساپور دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا پاسبان
فرهاد پروین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رحیم پیلوار حقوق خصوصی و اسلامی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
منصور پورنوری.2 دانشکده حقوق واحد تهران مرکز
ابراهیم تقی زاده دانشیار گروه حقوق خصوصی
تورج تقی زاده
علی تقی زاده
محمدصادق تیموری حقوق خصوصی استادیار، گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
منصور جباری قره باغ دانشگاه علامه طباطبایی
امین جعفری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حسن جعفری تبار
میرقاسم جعفرزاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
جعفر جمالی
لعیا جنیدی حقوق خصوصی دانشگاه تهران
لعیا جنیدی حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا جوان جعفری
ناهید جوانمرادی
محمدهادی جواهرکلام حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد مهدی حاجیان هیئت علمی دانشگاه علّامه
مهدی حاجیان
سعید حبیبا حقوق خصوصی دانشگاه تهران
طاهر حبیب زاده دانشگاه صنعتی شریف
بهرام حسن زاده حقوق خصوصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهران
حیدر حسن زاده حقوق خصوصی گروه آموزشی حقوق خصوصی دانشگاه
شعبان حق پرست استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهراب داراب پور استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهریار داشاب استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
حمید درخشان نیا رییس سازمان و معاون وزیر کشور / سازمان ثبت احوال کشور
احمد دیلمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم
حبیب اله رحیمی مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه
همایون رضایی نژاد رییس شعبه36دادگاه عمومی تهران
علی رضائی حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
اویس رضوانیان استادیار گروه حقوق، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
بهزاد رضوی فرد
ابراهیم رهبری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی زاهدی هیات علمی و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
ستار زرکلام
سید قاسم زمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا زهروی
سید محسن سادات اخوی -----
علی ساعت چی دانشگاه شهید بهشتی
محمد سلطانی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا شاکری استاد
اسماعیل شایگان حقوق خصوصی حقوق خصوصی
محمد جواد شریعت باقری
محمد شریف دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالحسین شیروی
ابراهیم شعاریان
ابراهیم شعاریان ستاری حقوق خصوصی استاد دانشگاه تبریز
هادی شعبانی دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
روشن علی شکاری
رضا شکوهی زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد شمسایی
مهدی شهابی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
آرامش شهبازی حقوق بین الملل
مرتضی شهبازی نیا دانشگاه تربیت مدرس
طیبه صاحب دانشگاه تربیت مدرس
حسین صادقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محسن صادقی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد حسن صادقی مقدم
امیر صادقی نشاط
محمد صقری استادیار دانشگاه علوم قضایی
سیدحسین طباطبایی حقوق نفت و گاز دانشجوی دکترای حقوق بین الملل در مؤسسه ی حقوق صلح و توسعه، دانشگاه سوفیا آنتی پولیس نیس، فرانسه
نسرین طباطبائی حصاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید محمد طباطبائی نژاد هیات علمی دانشگاه تهران
عباس طوسی
فیصل عامری
بختیار عباسلو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
ابراهیم عبدی پور فرد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
مجید عزیزیانی حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
حمید عزیزی مرادپور
پوریا عسکری دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا علومی یزدی حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
هدی غفاری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
بهنام غفاری فارسانی مدرس دانشگاه و بازپرس دادسرای تهران
سید محمد مهدی غمامی دانشگاه امام صادق (ع)
مجید غمامی
بدیع فتحی حقوق خصوصی استادیار ،گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.
اسماعیل فرجی
محمودرضا فیروزمند
علیرضا فصیحی زاده حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
غلام نبی فیضی چکاب
محمدرضا فلاح
علی محمد فلاح زاده
محسن قاسمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سید مرتضی قاسم زاده استاد تمام دانشگاه مازندران
مرتضی قاسم زاده
سید محمد مهدی قبولی درافشان عضو هیأت علمی/دانشگاه فردوسی مشهد
جواد کاشانی دانشکده ی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
محمود کاظمی هیئت علمی دانشگاه تهران
عباس کاظمی نجف آبادی
کورش کاویانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس کریمی حقوق خصوصی دکتر عباس کریمی استاد تمام گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
حسن لجم اورک حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
حسن محسنی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پژمان محمدی حقوق خصوصی استاد گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سام محمدی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمد محمدی
سید حسن میرحسینی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
اکبر میرزانژاد جویباری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سید منصور میرسعیدی
عباس میرشکاری دانشگاه تهران
محمد هادی میرشمسی حقوق خصوصی عضو هیأت علمی
طه مرقاتی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا مسعودی استاد
علی مقدم ابریشمی حقوق خصوصی دانشگاه علامه
سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری گروه حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران
ناصرعلی منصوریان دانشگاه علامه طباطبائی
محمد موحدی ساوجی
حسنعلی موذن زادگان
سید محمد حسن مومنی حقوق خصوصی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران. استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، ایران.
اشکان نعیمی فقه و مبانی حقوق، الهیات/ دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا نیکبخت دانشگاه شهید بهشتی
فریدون نهرینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
جعفر نوری
مهدی هداوند
خیرالله هرمزی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا ویژه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد یوسفی صادقلو حقوق خصوصی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات رشته حقوق خصوصی تهران ، ایران
امیر ساعد وکیل استادیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران
رضا ولویون

login