نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان  
محمد ابوعطا دانشیار دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان
مجتبی اشراقی آرانی استادیار دانشگاه تهران، گروه حقوق خصوصی و اسلامی
الهام امین زاده دانشیار دانشیار دانشگاه تهران  
باقر انصاری دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی انصاری پور      
ایرج بابایی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن بادینی دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
مجید بنایی اسکوئی استادیار  استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی 
محمد باقر پارساپور دانشیار دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا پاسبان دانشیار  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی 
فرهاد پروین دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
منصور پورنوری.2 استادیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکز
رحیم پیلوار استادیار استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
علی تقی زاده استادیار  استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
میرقاسم جعفرزاده دانشیار  علمی و مدیر گروه حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
حسن جعفری تبار      
ناهید جوانمرادی استادیار  اتستادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی  تهران ، ایران 
شعبان حق پرست استاد استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید درخشان نیا سایر رییس سازمان و معاون وزیر کشور / سازمان ثبت احوال کشور
احمد دیلمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم
حبیب اله رحیمی دانشیار مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه
سام رضایی نژاد سایر رییس شعبه36دادگاه عمومی تهران
مهدی زاهدی دانشیار هیات علمی و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد سلطانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  
زهرا شاکری استاد استاد  
محمد جواد شریعت باقری      
محمد شریف استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
هادی شعبانی   دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
رضا شکوهی زاده استادیار استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
طیبه صاحب استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
حسین صادقی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد حسن صادقی مقدم استاد  استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران ‏‎ ‎‏ ‏
امیر صادقی نشاط دانشیار  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
عباس طوسی استادیار  استاد یار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
فیصل عامری دانشیار  دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی                                                  
بختیار عباسلو استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
حمیدرضا علومی یزدی دانشیار  دانشیار حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی                                   
غلام نبی فیضی چکاب استادیار  استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
جواد کاشانی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
محمود کاظمی دانشیار هیئت علمی دانشگاه تهران
حسن محسنی دانشیار دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سام محمدی دانشیار دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
پژمان محمدی استاد هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی مقدم ابریشمی دانشیار  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی 
ناصرعلی منصوریان دانشیار دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
اکبر میرزانژاد جویباری استادیار استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
محمد هادی میرشمسی استادیار عضو هیأت علمی  
خیرالله هرمزی دانشیار دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی 
         
login