نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی وابستگی سازمانی  
نصراله ابراهیمی استادیار عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
نجفی اسفاد استادیار استادیار حقوق خصوصی    
مصطفی السان دانشیار دانشیار تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
امین امیر حسینی سایر دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
الهام امین زاده دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عیسی امینی استادیار عضو هیات علمی
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
منصور امینی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی انصاری دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن ایزانلو دانشیار دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
وحید آگاه استادیار استادیار حقوق عمومی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ایرج بابایی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن بادینی دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود باقری دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید بنایی اسکوئی استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی  
محمد علی بهمئی استادیار مدیر گروه حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد باقر پارساپور دانشیار دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا پاسبان دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
فرهاد پروین دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
منصور پورنوری.2 استادیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکز  
علی تقی زاده استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
میرقاسم جعفرزاده دانشیار عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
ناهید جوانمرادی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران
محمدهادی جواهرکلام استادیار استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد مهدی حاجیان استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهرام حسن زاده   سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور      تهران
شعبان حق پرست استاد استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید درخشان نیا سایر رییس سازمان و معاون وزیر کشور / سازمان ثبت احوال کشور
احمد دیلمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم
محمد ربیعی سایر عضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی  
حبیب اله رحیمی دانشیار مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه
همایون رضایی نژاد سایر رییس شعبه36دادگاه عمومی تهران  
اویس رضوانیان استادیار استادیار گروه حقوق، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
مهدی زاهدی دانشیار هیات علمی و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد سلطانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران  
زهرا شاکری استاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد حسن صادقی مقدم استاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس طوسی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فیصل عامری دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل عباسی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکز، تهران، ایران
حمیدرضا علومی یزدی دانشیار دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
بدیع فتحی استادیار استادیار ،گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه علامه طباطبائی.
غلام نبی فیضی چکاب دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد کاشانی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران
محمود کاظمی دانشیار هیئت علمی دانشگاه تهران  
عباس کاظمی نجف آبادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس کریمی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سعید کلانتریان استادیار عضو هیات علمی دانشگاه   
سعید محسنی دانشیار عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن محسنی دانشیار دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سام محمدی دانشیار دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
علیرضا مسعودی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران شمال، تهران، ایران
علی مقدم ابریشمی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس میرشکاری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد هادی میرشمسی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اشکان نعیمی استادیار فقه و مبانی حقوق، الهیات/ دانشگاه علامه طباطبائی
خیرالله هرمزی دانشیار عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
امیر ساعد وکیل استادیار استادیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران
رضا ولویون استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد یوسفی صادقلو استادیار هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  رشته حقوق خصوصی  تهران ، ایران
login