نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conditions and effects of limitation of liability to the Salvor

نویسندگان [English]

  • banafshe mazloom torshizy 1
  • Golam Nabi Fayzi Chakab 2

2 Assistant Professor, Department of Private Law, Allameh Tabatabai University, Tehran

چکیده [English]

Liability for damages is one of the effects of salvage for salvor and is considered a negative factor for his motivation. Along with other protective rules,limitation of liability can be an effective way to determine a possible liability. Maritime law does not allow the limitation of the salvor's liability, but one of the innovations of the 1976 Convention on the limitation of liability in maritime litigation is the possibility of limiting the salvor's liability. Among the major principles of accepting the salvor's limitation of liability is freedom of will, the need to reduce insurance risk, and provide sufficient motivation for him, and increase the confidence to continue the salvor activity.Limitation of liability can be achieved through agreement. Proof of intent and recklessness with the knowledge that the injured party has entered the loss is one of the obstacles to invoking the limitation of liability. Due to the fact that due to the implementation of the reservation provided in the 1976 Convention, the implementation of its provisions in the country is not possible in all cases, it is necessary to amend the provisions of maritime law in order for the salvor to benefit from the limitation rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “ The Salvage ”
  • " The salvor "
  • “ salvor's liability ”
  • “ limitation of liability ”
  • “ Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976 ”