الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا

هادی قنبری بناب؛ محمد مهدی حاجیان؛ عباس کاظمی نجف آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2022.46757.2312

چکیده
  یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات میباشد. هدف مقاله، تجزیه و تحلیل قوانین،مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران درخصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه ...  بیشتر