نویسنده = هدایتی محبوب، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 9-36

10.22054/jplr.2018.27216.1741

ابوالفضل هدایتی محبوب؛ محمدحسن اسدی