نویسنده = اسدی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 9-38

10.22054/jplr.2017.18224.1463

عباس اسدی؛ محمدباقر پارساپور؛ حسن بادینی