نویسنده = صفایی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1394، صفحه 37-59

10.22054/jplr.2015.1731

عبدالحسین صفایی؛ محمدکاظم نظارت مقدم