نویسنده = عبدالکریمی، هیوا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جریان خیار در ایقاعات

دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 159-180

10.22054/jplr.2017.7129

سام محمدی؛ هیوا عبدالکریمی