نویسنده = پارساپور، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین

دوره 3، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 9-32

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور