نویسنده = تقی پور درزی نقیبی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی داوری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 177-204

10.22054/jplr.2017.8140

همایون مافی؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی