دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 9-193 
5. تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

صفحه 111-137

غفور خوئینی؛ عطیه شمس اللهی؛ سهیل ذوالفقاری