دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1393، صفحه 6-197 (این شماره مربوط به بهار1393 بوده و در اسفندماه 1393 به چاپ رسیده است)