دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1393 (این مقاله مربوط به پاییز 93 است و در بهار 94 چاپ شده است) 
4. وکالت در مقام بیع

صفحه 101-119

محمد عابدی؛ علی ساعتچی؛ فرزاد جاویدی آل سعدی