نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم

2 . دانشیار حقو ق خصوصی، دانشگاه قم

3 . دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه قم

چکیده

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع ‌کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام‌ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه‌های کامن‌لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده‌ و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده‌اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل‌پیش‌بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه‌ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب‌تر به حال وی برآیند.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intentional breach of contract and its impact on remedies for contract breach

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Rezaei 1
  • Ebrahim Abdipour Fard 2
  • Esmail Nematollahi 3
1 . Ph.D. Candidate in Private Law, Qom University, Oom, IRAN
2 Associate Professor, Faculty of Private Law, Qom University
3 University of Qom
چکیده [English]

Breach of contract may occur by the fault of party in breach. There is a variety of degrees in contractual fault and the highest degree of fault is intentional one. The breach of contract is considered to be intentional when the party in breach calculates the financial costs and benefits of the breach and then decides not to perform his/her contractual obligations. The notion of intentional breach and its consequences are recognized in common law and civil law and also in some European instruments such as PECL and DCFR.
The intentionality of breach is considered to be relevant in above jurisdictions and instruments. For example, in the case of intentional breach, common law courts allowed the specific performance. They sometimes refused to mitigate the amount of penalty clauses and to recognize the exemption clauses in favor of the breaching party. Also, in civil law jurisdictions the intentional breach works as an allowance for unforeseeable damages.
The hypothesis of this contribution is that in the case of intentional breach, courts must take a stricter approach than the usual breach and they should seek to improve the position of the creditor in terms of accessing to contractual remedies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation
  • fault
  • intentional breach
  • specific performance
  • expectation damages
  • penalty clauses
 -     آملی، میرزا هاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، چ 1، (قم: المطبعة العلمیه، 1395 هـ.ق).
-    انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب المحرمه، ج 1، (تبریز، 1372 هـ.ق).
-    تقی زاده، ابراهیم، علی خسروی فارسانی و میثم موسی پور، «ماهیت و آثار خسارت تنبیهی در حقوق کامن‌لا»، دانش حقوق مدنی، شماره نخست، (1391)، ص 60-49.
-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ 22، (تهران: گنج دانش، 1388).
-    داراب پور، مهراب؛ سعید سلطانی، «فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 52، (1394)، ص 90-61.
-    دیلمی، احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، (تهران: میزان، 1389).
-    صفایی، سید حسین؛ رحیمی، حبیب‌الله،  مسئولیت مدنی، چ 5، (تهران: سمت، 1392).
-    عبداللهی، محسن، «خسارت تنبیهی در حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 30، (1383)، ص 119-85.
-    عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی)، مسالک الإفهام إلی تنقیح شرائع الأسلام، ج 12، (قم: معارف اسلامی، 1425 هـ.ق).
-    قاسمی حامد، عباس، علی خسروی فارسانی و فهیمه آقابابایی، «خسارت تنبیهی در حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 81، (1392)، ص 187-161.
-    کاتوزیان، ناصر،  الزام‌های خارج از قرارداد، ج 1، چ 8، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1387).
-    ____________،  قواعد عمومی قراردادها، ج 4، چ 6، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390).
-    ____________، مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ دوم، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384).
-    کاظمی تستری، شیخ اسدالله، مقابس الانوار و نفائس الاسرار فی احکام النبی المختار و عترته الاطهار، (تبریز: مطبعه ماکنیه، 1322 هـ.ق).
-    گیلانی، ابوالقاسم بن محمد حسن (میرزای قمی)، جامع الشتات فی اجوبه السؤالات، ج 2، (تهران: مؤسسه کیهان، 1413 هـ.ق).
-    نعمت اللهی، اسماعیل، «بررسی خسارت انتظار ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا و فقه و حقوق ایران»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره 9، (1395)، ص 156-129.
-    یزدی، ابوالقاسم بن احمد،  ترجمه فارسی شرائع، ج 3، (تهران: دانشگاه تهران، 1349).
 پایان‌نامه:
-    مقصودی، رضا، مطالعه تطبیقی وجه التزام، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، (1388).
 انگلیسی و فرانسوی
-      Bar-Gill .O and Ben-Shahar .O, “An Information Theory of Willful Breach”, Michigan Law Review, 107, (2009), p 1479–1500.
-      Baumer .D and Marschall .P, “Willful Breach of Contract for the Sale of Goods: Can the Bane of Business be an Economic Bonanza?” Temple Law Review, 65, (1992), p 159–186.
-      Craswell .R, “When Is a Willful Breach Willful?” Michigan Law Review, 107, (2009), p1501–1516.
-      Dawson .J.P, Contracts (8th Ed.) (New York: Foundation Press, 2009).
-      De Leeuw .M.B and Howard .B.L. (2006). “What is a Willful Breach of Contract”, New York Law Journal, available at:
-      http://www.friedfrank.com /siteFiles/ffFiles/060403_nylj_de_leeuw.pdf.(Accessed 30, September, 2017).
-      Diamond, Thomas A, “The Tort of Bad Faith Breach of Contract: When, If at All, Should It Be Extended Beyond Insurance Transactions?” MARQ. L. REV.64, (1981), p 425-454.
-      Dodge .W.S, “The Case for Punitive Damages in Contracts”, Duke Law Journal, 48, (1999), p 629–699.
-      Farnsworth, E. Allan, Contracts, Fourth Ed,(New York: Aspen, 2004).
-      Farnsworth .E.A, “Legal Remedies for Breach of Contract”, Columbia Law Review, 70, (1970), p 1145–1146.
-      Feltkamp .R and Vanbossele .F, “The Optional Common European Sales Law: Better Buyer’s Remedies for Seller’s Non-performance in Sales of Goods?” European Review of Private Law, 19, (2011), p 873-905.
-      Henry .X (Ed), Méga Code Civil (9th ed.), (Paris: Dalloz, 2012).
-      Johnson.N.J, “The Boundaries of Extra compensatory Relief for Abusive Breach of Contract”, Connecticut Law Review, 33, (2000), p 181-198.
-      Koziol, Helmut and Wilcox, Vanessa, Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives, (New York: Springer Wien, 2009).
-      Kruisinga .S, “The Sellers Right to Cure in the CISG and the Common European Sales Law”, European Review of Private Law, 19, (2011), p 907-919.
-      Le Tourneau .P, Droit de la responsabilité et des contrats, (Paris: Dalloz, 2010).
-      Lunney, Mark & Oliphant, Ken, Tort law, (London: Waterloo publication, 2002).
-      Marschall .P, “Willfulness: A Crucial Factor in Choosing Remedies for Breach of Contract”, Arizona Law Review, 24, (1982), p 733–762.
-      Perlstein, Barry, “Crossing the Contract-Tort Boundary:  An Economic Argument for the Imposition of Extra compensatory Damages for Opportunistic Breach of Contract” Brook. L. Rev.58, (1992), p 877-890.
-      Posner .R.A, Economic Analysis of Law (8th Edition), (New York: Aspen, 2011).
-      Posner .R.A, “Let Us Never Blame a Contract Breaker”, Michigan Law Review, 107, (2009), p 1349-1364.
-      Rogers W. V. H, the law of tort fundamental principles of law, (London: Sweet and Maxwell publication, 1989).
-      Samoy .I, Dang Vu .T, Jansen .S, “Don’t Find Fault, Find a Remedy”, European Review of Private Law, 19, (2011), p 855-872.
-      Shavell .S, “Why Breach of Contract May Not Be Immoral Given the Incompleteness of Contracts”, Michigan Law Review, 107, (2009), p 1569–1582.
-      Shiffrin .S, “Could Breach of Contract Be Immoral”, Michigan Law Review, 107, (2009), p 1551–1568.
-      Thel .S and Siegelman .P, “Willfulness Versus Expectation: A Promise-Based Defense of Willful Breach Doctrine”, Michigan Law Review, 107, (2009), p 1517–1532.
-      Von Bar .Christian, Clive. Eric, Schulte-Nölke. Hans (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law (DCFR), Final Ed, (Munich: Sellier European Law Publishers, 2009).
 Instruments:
-      Principles of European Contract Law (PECL).
-      Draft Common Frame of Reference (DCFR).
-      Common European Sales Law (CESL).