آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 11356

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره‌های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه‌تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره‌های مشمول قانون مدنی متمایز می‌کند بلکه  فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می‌دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به‌ویژه موجر در انحلال عقد اجاره مشمول این قانون، موجب این پرسش می‌شود که صدور حکم فسخ و تخلیه یا تخلیه مستأجر به‌تنهایی چه آثاری در عقد اجاره میان موجر و مستأجر بر جای می‌گذارد. همچنین، با پیش‌بینی احتمال بی‌اثر شدن این حکم قطعی در ماده 28 قانون که در پی کامل نشدن اسباب قطع رابطه استیجاری رخ می‌دهد جستجوی پاسخ پرسش مذکور در این وضعیت نیز دارای اهمیت خواهد شد. درمجموع، اگرچه صدور حکم تخلیه مستأجر در بسیاری از موارد یکی و شاید مهم‌ترین سبب انحلال اجاره مشمول قانون پیش‌گفته باشد ولی موجب قطع رابطه استیجاری نمی‌شود. لذا بی‌اثر شدن این حکم نمی‌تواند موجد قرارداد اجاره محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of issuance and nullification of tenant discharge verdict according to lessor and lessee relations Act 1978

نویسنده [English]

  • Pejman Mohamadi
Professor of Private Law, Faculty of Economics and Social Science, Shahid Chamran University, Golestan Blvd. Ahwaz, Ahvaz, IRAN.
چکیده [English]

According to lessor and lessee relations Act 1978 and about hire rules, there are different and special sentences in comparison to civil law in Iran; one of these distinctions announces court based hire termination has different effects and consequences. In regard with to lessor and lessee relations Act 1978, underestimating the will of the included parties in termination, lessor especially, create and arise some questions about; what are the effects and consequences of issuance of termination and discharge verdict or only discharge verdict on of lessor and lessee? Furthermore, given the probability of nullification of this certain verdict based on lessor and lessee relations Act 1978; Article 28, which occurs as a consequence of incomplete reasons of hire termination, finding the answer of this question becomes more important and necessary. In this regard, at the one hand, it seems that issuance of tenant's discharge verdict according to lessor and lessee relations Act 1978, probably, is the most common and the most important cause of hire liquidation, on the other hand, it can't terminate tenant relationship and therefore the verdict ineffectiveness can't create hire contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discharge verdict
  • Contractual Rights
  • hire contract
  • hire termination
  • nullified
-    احمدی، نعمت، بررسی قوانین مالک و مستأجر، چاپ اول، (تهران: انتشارات اطلس 1374).

-    ایزانلو، محسن، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای انتقال مال غیر، نقد رویه قضایی، چاپ اول، (تهران: نشر جنگل، 1391).

-    بهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردی، چاپ سوم، (تهران: نگاه بینه،1390).

-    حیاتی، علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، (تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان، 1390).

-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر،  فرهنگ عناصرشناسی، چاپ اول، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382).

-    حسینی، سید محمدرضا، روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1376 در رویه قضایی، چاپ سوم، (تهران: انتشارات موسسه فرهنگی نگاه بینه، 1387).

-    شمسی‌پور، غلامرضا، حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، چاپ اول، (تهران: انتشارات بکا، 1388).

-    صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، (تهران: نشر میزان،1382).

-    فلاح، محمدرضا، ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، جلد اول، چاپ دوم، (تهران: انتشارات جنگل،  1388).

-    ____________، ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، جلد دوم، چاپ دوم، (تهران: انتشارات جنگل، 1388).

-    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی درس‌هایی از عقود معین، جلد اول، چاپ دوم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378).

-    _____________، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، چاپ دوم، (تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376).

-    کاشانی، محمد، «روابط مالک و مستأجر جزء در عقد اجاره»، مجله کانون وکلا، شماره 133،

-    کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، چاپ چهارم، (تهران: انتشارات کشاورز، 1382).

-    محمدی، پژمان، جایگاه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، (اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز،  1394).

-    لطفی، اسداله،  سلسله مباحث فقه حقوقی عقد اجاره، چاپ اول، (تهران: انتشارات جاودانه، 1391).

-    نوین، پرویز؛ خواجه پیری، عباس، حقوق مدنی (6) - عقود معین 1 - بیع، بیع شرط، معاوضه، اجاره و ... ، (تهران: گنج دانش، 1391).

-    نهرینی، فریدون، ایستایی اجرای حکم دادگاه، چاپ اول، (تهران: کتابخانه گنج دانش،  1392).

-    ____________،  ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، چاپ سوم، (تهران: گنج دانش، (1390).

-    یوسف زاده، مرتضی، حقوق مدنی 6، عقود معین، چاپ اول، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390).