معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه خوارزمی تهران

10.22054/jplr.2019.41458.2194

چکیده

توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل می‌شود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق‌های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می‌شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل‌های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می‌باشیم که آیا این توافق‌ها لازم‌الاجرا هستند یا خیر. در حقوق انگلستان رویکرد کلی بر الزام‌آور نبودن توافق‌های مقدماتی است درحالی‌که در آمریکا تمایل به پذیرش الزام‌آوری آن‌ها وجود دارد. در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته توافق‌های مقدماتی الزام‌آوری شناخته‌شده‌اند. در حقوق ایران، اگر توافق‌های مقدماتی طرفین واجد شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد و از مصادیق ماده 10 محسوب گردد و یا در ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده باشد، می‌توان حکم به الزام‌آوری توافق مقدماتی نمود؛ در غیر این صورت نوعی شرط ابتدایی قلمداد می‌گردد که طبق نظر مشهور فقها الزام‌آور نیست. دادگاه‌های آمریکا معیارهایی ازجمله بیان صریح طرفین، اجرای جزئی توافق، شروط باز، قراردادهای نوعاً مکتوب و زمینه مذاکرات را موردتوجه قرار می‌دهند. به‌کارگیری این معیارها در دادگاه‌های کشورمان می‌تواند زمینه‌ای برای رفع ابهامات راجع به ماهیت و آثار توافق‌های مقدماتی در نظام حقوقی‌ ایران باشد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Enforceability of Preliminary Agreements Test with Emphasis on USA Courts Precedent

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Khazaei 1
  • YASSER GHOLLAMI 2
1 Assistant Professor of Faculty of law and political sciences drpartment, kharazmi university, Tehran, IRAN
2 Ph.d. Student of private law, kharazmi university, Tehran, IRAN.
چکیده [English]

Preliminary agreement means an agreement that result from preliminary negotiations process for obtaining the ground of final and main contract conclusion. These preliminary agreements treat as steps towards achievement to the final contract and these preliminary agreements have different names and different forms. In respect of legal analysis, we are encounter with this question: whether preliminary agreements are enforceable or not. In litigations happening around enforceability of preliminary agreements, similar judicial precedent did not exist in legal systems. In England law general approach is that preliminary agreements are not enforceable while U.S.A law trend to enforceability of them. In civil law countries preliminary agreements are enforceable. In Iran legal system if a preliminary agreement have all of essential terms expressed in article 10 of the Iran civil code and this agreement be considered an example of that article or be conditioned with irrevocable contract, will be enforceable. Otherwise such agreement considered as an independent condition that jurisprudently is not enforceable. American courts i pay attention to many factors as express statement, partial performance; open terms, typically written contracts and field of negotiations. Practicing these factors in Iran courts can be useful for clearing the ambiguities of Iran contract legal system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preliminary agreement
  • Intent to be bound
  • Open terms
  • Factors test
  • Civil law and Common law system
-    ابرام، احمد، ماهیت حقوقی قولنامه، تهران: انتشارات سفیدرود، 1375.

-    ابن منظور، جمال‌الدین ابوالفضل محمد بن مکرم ، لسانالعرب، جلد هفتم، )تهران: انتشارات دارالفکر، 1414 ه.ق(

-    انصاری، مرتضی بن محمدامین، منیه الطالب، جلد دوم، (قم: نشر مکتبه المحمدیه، بی‌تا).

-    بهرامی احمدی ، حمید، کلیات عقود و قراردادها: حقوق مدنی 3، (تهران: نشر میزان،1386).

-    توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه فی ‌المعاملات: من تقریر بحث السید ابوالقاسم الخوئی، جلد دوم، (تهران:انتشارات وجدانی،1362).

-    حاجی‌زاده، حمیدرضا ، مصوبات و تصمیمات قوه قضاییه و شورای عالی قضایی: شامل آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، (تهران:انتشارات ققنوس،1384).

-    خزائی، سید علی، «مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 43، 1395.

-    ذاکر صالحی، غلامرضا، «شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین»، مجله مقالات و بررسی‌های دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دوره 37، شماره4 ،1383.

-    شهیدی، مهدی ، «قرارداد تشکیل بیع»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10،1371.

-    شیروی، عبدالحسین، «توافق‌های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا»، مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره اول، 1382.

-    صفایی، حسین و اسدالله امامی ، مختصر حقوق خانواده، (تهران: نشر میزان، 138).

-    طالب احمدی، حبیب، مسئولیت پیش قراردادی، (تهران: نشر میزان، 1392).

-    کاشانی، سید محمود، نظریه حیله و تقلب نسبت به قانون، (تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1345).

-    کاتوزیان، ناصر، ، توجیه و نقد رویه قضایی، (تهران: نشر میزان، 1392).

-    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388.

-    محقق داماد، سید مصطفی ، بررسی فقهی حقوقی خانواده، (قم: نشر علوم اسلامی، 139).

-    معرفت، محمدهادی، «دادوستد قولنامه‌ای: ماهیت، مشروعیت و احکام آن»، فصلنامه فقه اهل‌بیت فارسی، شماره اول، 1374.

 

English Sources

-      Aaron, S. & Caterina, J., Contract Formation Under New York Law: By Choice Or Through Inadvertence, Syracuse University College of Law Review, Volume 66, 2016.

-      A.Pietrafesa, G., Law Governing Letters Of Intent And Other Preliminary Agreements, Publication Of New Jersey Lawyer Magazine, volume 35, 2003.

-      Arunachalam, A., An Analysis Of The Duty To Negotiate In Good Faith: Precontractual Liability & Preliminary Agreement,B.S.L.B.L Symbiosis Society’s Law College, University of Pune, India, 1993.

-      Atiyah, P.S.  , An introduction to the law of contract, Oxford University Press, 1989.

-      Banakas, S., Liability for Contractual Negotiations in English Law: Looking for the Litmus Test, University of East Anglia, Revista Para El Análisis Del Derecho, 2009.

-      Brodsky, A., Enforcing Preliminary Agreements Under New York Federal law, New York law journal, volume 259, 2018.

-      Cartwright, J & Martijn H. ,Precontractual Liability in European Private Law, Cambridge University Press, 2008.

-      Corbin, A., Corbin on Contracts, USA West Publishing Company. 1963.

-      Cooper, C., What are your intentions? Drafting And Negotiating Letters Of Intent, Presented November 2015, At The Six Minute Real Estate Lawyer, 2015.

-      Coyne, R. & Evans, K., Non-Binding Preliminary Agreements:Use Good Faith With Caution, Financier Worldwide Corporate, 2008.

-      De vries, Pre-Contractual Obligations In International Contracts, The George Washington journal of international law and economic, the University of California, Volume 18, 1981.

-      Farnsworth, A., Precontractual Liability And Preliminary ‎Agreements: Fair Dealing And Failed Negotiations. Columbia law review, Volume 87, 1987.

-      Giliker, P., Pre-Contractual Liability In English And French Law, Kluwer Law International, 2002.

-      Gosfield, G. , The Structure and Use of Letters of Intent as Prenegotiation Contracts for Prospective Real Estate Transactions, American Bar Association, Real Property, Probate and Trust Journal, Volume 38, No. 1, 2003.

-      Horst, K.L, Arrangements Preliminary To Formal Contracts, The Adelaide Law Review, University of Adelaide, New York. 1967.

-      Holten J.A., Letters Of Intent In Corporate Negotiations: Using Hostage Exchanges And Legal Uncertainty To Promote Compliance, volume 162, university of pennsylvania law review. J.d. Candidate, 2014.

-      Jeffries, B., Preliminary Negotiations Or Binding Obligations A Framework For Determining The Intent Of The Parties, Gonzaga University School of Law, Gonzaga Law Review, Volume 47, 2012.

-      Klein, A.R., Devil’s Advocate: Salvaging the Letter of Intent, Emory Law Journal, Emory University, Atlanta, Volume 37, 1988.

-      Klein, J. & Bachechi, C. , Precontractual Liability And The Duty Of Good Faith Negotiation In International Transactions, Houston Journal of International Law, Volume 17, 1994.

-      B.Lake, R., Letter Of Intent: A Comparative Examination Under English, U.S., French And West German Law, The George Washington Journal of International Law and Economics, Volume 18, 1984.

-      B.Lake, R. & Draetta, U. , letters of intent and other precontractual documents: comparative analysis and forms, Butterworth Legal Publishers (USA), 1994.

-      Knapp, C. , Enforcing The Contract To Bargain, University of California, Hastings College of the Law, 1969.

-      Macaulay, S. , Non-Contractual Relations In Business. A preliminay Study, American Sociological Review, Volume 28, 1963.

-      Von, M.A.T. & Gordley, J.,The civil law system: An introduction to the comparative study of law, Boston: Little, Brown, 1977.

-      Sikunyana,Y., Conditional Letters Of Intent: Are They Binding? University of pretoria, department: private law, 2018.

-      Viegas, C. .Comparative Analysis About Binding Preliminary Agreements Between ‎Brazil And United States Legal Systems, Raisresearch Association For Interdisciplinary Studie (Rais Conferece), 16-17 ‎october, 2017.

-      Williston, S. & Lord, R. , A Treatise On The Law Of Contracts, Lawyers Cooperative Publisher, Volume 20, 2007.

-      Zweigert, K. & Kotz, H., An Introduction To Comparative Law, Clarendon Press Publication, Oxford University Press, 1967.