شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران،

10.22054/jplr.2019.41476.2198

چکیده

تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره می­برند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع می­شود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای بر اموال وام‌گیرنده تحصیل کند دست‌کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفیِ مثبت» شهرت دارد. نه‌تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به‌ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیل‌کرده‌اند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسائلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

negative pledge clause in finance agreements

نویسنده [English]

  • mojtaba Eshraghi Arani
private law department, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Financiers usually enjoy various security devices for guarantee of the repayment of the principal and interest, among them one which is very prevalent, in particular in unsecured finance, is “negative pledge covenant”, according to which the borrower promises not to encumber his assets in favor of any other creditor. This clause purports to protect the financier, who is unsecured, vis-à-vis other creditors of the borrower, who have priority, upon enforcement of his claim out of the borrower's assets. Although this clause, which has various kinds, is basically binding inter partes, in some types, the so-called “affirmative negative pledges” might lead to security interests. The negative pledge clause is popular in corporate finance and not only the validity of this clause, but also its default remedies –in particular against third party creditors who have gained the security interests in borrower’ assets- would be rather illusory under Iranian law. The definition, legal nature, validity and default remedies of negative pledge clause are among the main issues which are examined elaborately in this article with a comparative study of English and Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pledge
  • Negative pledge
  • clause
  • finance
  • Unsecured Loan
-    اشراقی آرانی، مجتبی، حقوق تأمین مالی هواپیما، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1394).

-    صفایی، سید حسین، قاسم‌زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ نهم، (تهران: انتشارات سمت، 1382).

-    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، چاپ 36  (تهران: نشر میزان، 1391).

-    میرشکاری، عباس، طلب ممتاز، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392).

 

English Sources

-  Bohoussou, Kouakou Stéphane, Réflexion critique sur l’efficacité des sûretés réelles en droit OHADA: proposition en vue d’une reforme du droit OHADA des sûretés réelles. Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux, 2015.

-  CHAPUT, V. Y. «Les sûretés négatives», Annales Faculté Droit Clermont, fasc. 11, 1974.

-  Bjerre, Carl S. Secured Transactions Inside Out: Negative Pledge Covenants Property and Perfection«Cornell Law Review, Vol. 84, 1999.

-  Wood, Philip R., International Loans, Bonds and Securities Regulation, Sweet and Maxwell, London, 1995.

-  Pechackova, Martina, “negative pledges: legal nature and their effects on third parties in Scots and English law” available at: http://ssrn.com/abstract=1862112, 2011.

-  Arkins, Jonathan R.C. “OK-So You've Promise, Right? The Negative Pledge and The Security It Provides”, Journal of International Banking, Vol.15.8, 2000.

-  Maciej Chrnielewski, How to Improve the Effectiveness of the World Bank's Negative Pledge Clause as a Legal and Policy Instrument, Master thesis, McGill University, 2005.

-  Bradfield, Michael & Jacklin, Nancy R. “The Problems Posed by Negative Pledge Covenants in International Loan Agreements”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 23, 1984.

-  Petri Mantysaari, the Law of Corporate Finance: General Principles and EU Law, Volume II: Contracts in General, Springer, 2010.

-  Goode, RM, Legal Problems of Credit and Security, Sweet and Maxwell, London, 1998.

-  Han, Tan Cheng. “The Negative Pledge as a ‘Security’ Device.” Singapore Journal of Legal Studies, 1996.

-  Ferran, Ellis, Principles of Corporate finance law, 2008, Oxford University Press.

-  McCormack, Gerard, Secured Credit under English and American Law, Cambridge University Press, 2004.

-  McKnight, A., ‘Restrictions on Dealing with Assets in Financing Documents: Their Role, Meaning and Effect’, Journal of International Banking Law, 2002, Vol. 17.