نویسنده = مصطفی محقق احمد ابادی
تعداد مقالات: 1
1. تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 271-300

10.22054/jplr.2017.20703.1539

مصطفی محقق احمد ابادی؛ همایون رضایی نژاد