نویسنده = ابراهیم شعاریان ستاری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 213-242

10.22054/jplr.2019.8788.1217

ابراهیم شعاریان ستاری؛ رویا شیرین بیگ پور