قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

2 . دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام‌های حقوقی، صرفاً دادگاه‌های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر می‌نمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می‌دانند. در اسناد بین‌المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه‌های ملی اعطا نکرده‌اند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمی‌توان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

anti-suit injunction issued from national courts in international commercial arbitration

نویسندگان [English]

  • Majid Sarbaziyan 1
  • reza hashemi 2
  • mazkoor salehi 3
1 Assistant Professor at Private Law, Shiraz University, Shiraz, IRAN
2 Ma at Private Law, Shiraz University, SHiraz, IRAN
3 Ma at Private Law, Shiraz University, Shiraz, IRAN.
چکیده [English]

The national courts’ intervention in the arbitration process is inevitable if the trial is expected to be significantly efficient. The national courts should solely intervene in arbitration process if they are legally permitted to do so. The importance of anti-suit injunction is observed in international commercial arbitration, since it serves a dual function, that is, it is sometimes issued to support arbitration and sometimes to prevent arbitration. Therefore, it is necessary to address this question: “What are the positions of national legal systems and international rules/regulation regarding the anti-suit injunction?” National courts in the common law system tend to issue such injunctions based on arbitration agreements. By contrast, such injunctions are treated by the codified statutes as unjustified intervention in the judicial system. In international set of rules, such as UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, New York Convention and Brussel I Regulations on EU Law all have not granted permission to national courts to issue anti-suit injunctions. As far as Iranian law is concerned, there is no statutory provision on the permissibility of issuing the aforementioned injunction in the civil procedure and in international commercial arbitration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence-Competence
  • Mutual Trust
  • Arbitration agreement
  • Intervention of Court in Arbitration
  • "anti-suit injunction "
 - اسدی نژاد طاهر گورایی، سید محمد ، اسدی نژاد طاهر گورایی، میر حامد، «دستور موقت در داوری‌های ملی و بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، شماره چهاردهم، 1394.

- جنیدی، لعیا - حق‌پرست، رضا، «خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور»، حقوق خصوصی، شماره دو، 1393.

- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج سوم، چاپ نوزدهم، (تهران: انتشارات دراک، 1390).

- شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین‌المللی، چاپ اول، (تهران: سمت، 1391).

- مافی، همایون - حسینی مقدم، سید حسن، « دادگاه صالح در حل‌وفصل اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا»، مطالعات حقوق تطبیقی، شماره یک، 1396.

- مصلحی، جلال، «حدود مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره پانزدهم و شانزدهم، 1384.

- مقصودی، رضا، «دادرسی موازی در دعاوی بین‌المللی»، مطالعات حقوق تطبیقی، شماره دو، 1393.

- مقصودی، رضا، «موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی»، مجله عمی-پژوهشی حقوق خصوصی، شماره اول، 1391.

- نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری»، چاپ دوم، (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390).

 English resources:

-  Arkins, Jonathan R. C. (2001). “Bordeline Legal: Anti-Suit Injunction in Common Law Jurisdictions.” International Arbitration, Vol.18. No. 6.

- Bachand, Frederic. (2005). “The UNCITRAL Model law ‘s Take on Anti-suit Injunctions.” in Anti-Suit Injunctions in International Arbitration ( Emmanuel Gaillard ed.).

- D M Lew, Julian. (2009). ” Does National Court Involvement Undermine the International Arbitration Processes?.” American University International Law Review. Vol. 24.Issue. 3.

- D M Lew, Julian. (2005). “Anti-Suit Injunctions by National Courts to Prevent Arbitration Proceedings.” in Anti-Suit Injunctions in International Arbitration ( Emmanuel Gaillard ed.).

- Dowers, Neil. (2013). ”The Anti-Suit Injunction and the EU: Legal Tradition and Europeanization in International Private Law.”Cambridge Journal of International and Comparative Law. Vol. 2, No.4.

- Fernandez Rozas, Jose carlos. (2005). “Anti-suit Injunctions Issued by National Courts Measures Addressed to the Parties or to the Arbitrators.” in Anti-Suit Injunctions in International Arbitration, ed. Emmanuel Gaillard (General editor) Berna, Staempfli Verlag AG.

- Fisher, Gefrey. (2010). “Anti-Suit Injunctions to Restrain Foreign Proceedings in Breach of an Arbitration Agreement.” Bond Law Review.

- Foucharad, Philippe. (2005). “Anti-Suit Injunction in International Arbitration_ What Remedies?.” in Anti-Suit Injunctions in International Arbitration ( Emmanuel Gaillard ed.).

- Gaillard, Emmanuel. (2006).” Reflections on the Use of Anti-Suit Injunctions in International Arbitration.” Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law Internationa, Edited by Loukas A. Mistelis, Julian D.M. Lew. 2006.

- Gaillard, Emmanuel. (2006). “Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators.” in International Arbitration: Back to Basics, ed. Albert Jan Van Den Berg.

- Kaufmann-Kohler, Gabrielle. (2008). "How to Handle Parallel Proceedings: A Practical Approach to Issues such as Competence-Competence and Anti-Suit Injunctions", Dispute Resolution International. Vol. 2. No. 1.

- Kruger, Thalia. (2004).  Turner V. Grovit. “The Anti-Suit Injunction in the European Judicial Space: Turner v Grovit.” The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 53.

- Lévy, Laurent. (2003). "Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators." IAI International Arbitration, No. 2.

- Lie Luxford, Stephanie. (2015). ” What Is the Proper Scope of the Power of an Arbitral Tribunal to Issue an Order Restraining a Party from Pursuit of Parallel Proceedings in a National Court?,” International Arbitration and Dispute Settlement. Vol. 1 & 2.

- Moses, Margaret L. (2008). The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Cambridge University Press.

 

- Moloo, Rahim. (2009). "Arbitrators Granting Antisuit Orders: When Should They and on What Authority?." Journal of International Arbitration, Vol. 26, Issue. 2.

- Nazar Pagani, Felipe. (2014).” Anti-Arbitration Injunctions and the Principle of Competence – Competence.” Lex Arbitri, Peru.  

- Ortolani, Pietro. (2015). “Anti-Suit Injunctions in Support of Arbitration Under the Recast Brussels I Regulation.” MPILux Working paper 6.

- Paulsson, Jan. (1981). “Arbitration Unbound: Award Detached from the Law of Its Country of Origin." International and Comparative Law Quarterly. Vol.30, No. 2.

- Petrov, Kiril – Pironev, Svetoslav – Dieva, Valeria – Bratoeva, Valeria. (2015). “Anti-suit injunctions issued to protect arbitration agreements – a remedy against parallel proceedings? Reviewing Gazprom Case.” Themis competitionSemi – final C 9-12.

- ponomaryov, Aleksey. (2008). “ State Court Use of Anti-Suit Injunctions In International Arbitration.” Central European University.

- Ricardo Quass, Duarte. (2010). ”Anti-Suit Injunctions in the Context of International Commercial Arbitration,”Antitrust & Unfair Competition Law Journal. Volume.48, No.3.

- Raphael, Thomas. (2008). The Anti-Suit Injunction , Oxford University Press.

- Stacher, Marco. (2004). ” International Antisuit Injunctions: Enjoining Foreign Litigations and Arbitrations - Beholding the System from Outside.” Cornell Law School.

- Subramanian, Varsha G – Menon, Lakshmi. (2013)” Anti-arbitration and Anti-suit Injunctions: Court Interference in Arbitration by way of Injunctions.”International Journal of Research and Analysis, Vol.1. Issue.2.

- Taddesse, Solomon Girma. (2016). “Anti-Suit Injunction in International Arbitration.” Addis Ababa University School of Graduate Studies.

- Vishnevskaya, Olga. (2015). “Anti-suit Injunctions From Arbitral Tribunals in International Commercial Arbitration: A Necessary Evil?.” Journal of International Arbitration. Vol.32. No.2.

- Weeramantry, Romesh. “Anti-Arbitration Injunctions: The Core Concepts.”< https://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2014/06/Note-on-anti-arbitration-injunctions.pdf/.  [ 11 Oct 2017].