تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری،تقصیرسرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می‌شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوه‌های قاعده «تقصیر زیان‌دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می‌کند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می‌تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی‌توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان‌دیده» باشند. همچنین است هنگامی‌که جامعه بین‌المللی، زیان‌دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the Investor's Negligence on the amount of Claimable Damage from the Host State with emphasis on International Arbitration Practice

نویسندگان [English]

  • Seyed Ghasem Zamani 1
  • vahid bazzar 2
1 Associate professor of Faculty of Political Science and Law of Allameh Tabataba’i University
2 PHD Student of International Law
چکیده [English]

In international investment law, the investor's negligence is considered to be a factor which affects the determination the amount of reparation. Thus, if a causal relationship is established between the investor's conduct and the damage, the amount of claimable damage will be reduced in accordance with the role of the investor in the damage. This rule, which can always be used against the respondent, is concerned with the determination of the amount of reparation after assuming responsibility. The duty to mitigation as one of the aspects of "injured party’s negligence" refers to a situation in which an investor refuses to prevent extension of damage after creation of damage and despite its ability. The proof of the investor's negligence is, contrary to the current procedures, with the defendant. It does not affect the jurisdiction of the arbitration tribunal or the responsibility of the host state and can only lead to a reduction in the amount of reparation. Third party participation or force majeure in creation of the damage cannot be the basis for applying the "injured party’s negligence" rule. This is also the case when the international community is considered to be an injured party or when the investor's negligence is the sole cause of damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • negligence
  • duty to mitigation
  • International arbitration
  • responsibility
 زمانی، سید قاسم، تقریرات درس حقوق مسئولیت بین‌المللی، (دانشگاه علامه طباطبائی، مقطع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، ۱۳۹۶).
قنبری جهرمی، محمدجعفر و منصور وصالی، محمود. «تاثیر رویه و رفتار سرمایه‌گذار در تعدیل خسارات ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه‌گذاری»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 17، شماره 50، 1395، صص 119-141.
محبی، محسن و بذّار، وحید. «مفهوم استناد به مسئولیت بین‌المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل (2001)»، مجله مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شماره 1، 1397، صص 222-201.
 English Sources
Alrashid, Meriam. “The Current Approach Offering Wide Discretion Is Sufficient,” Investment Treaty Arbitration and International Law (Volume 8)-edited by Ian A. Laird, Borzu Sabahi, Frédéric G. Sourgens, Todd J. Weiler, Jurisnet LLC, 2015, pp. 355-367.
Bergkamp, Lucas. Liability and Environment: Private and Public Law Aspects of Civil Liability for Environment Harm in an International Context (Kluwer Law International Publication, 2001).
Gill, Judith and Gupta, Rishab. “The Principle of Contributory Fault after Yukos,” Dispute Resolution International, Vol. 9, No. 2, 2015, pp. 93-114.
Goetz, Charles J. and Scott, Robert E. “The mitigation principle: Toward a general theory of contract obligation,” Virginia Law Review, Vol. 69, 1983, pp. 967-1025.
Inadomi, Henrik M. Independent Power Projects in Developing Countries: Legal Investment Protection and Consequences for Development (Kluwer Law International and BV, 2010).
Kantor, Mark. Valuation for Arbitration: Compensation Standards, Valuation Methods and Expert Evidence (Kluwer Law International, 2008).
Kinnear, Meg. “Arbitration Under International Investment Agreements,” Arbitration Under International Investment Agreements: A Guide to the Key Issues-edited by Katia Yannaca-Small, Oxford University Press, 2010, pp. 551-572.
Komarov, Alexander S. “Mitigation of Damages,” Evaluation of Damages in International Arbitration-edited by Yves Derains and Richard H. Kreindler, International Chamber of Commerce (ICC), 2006, pp. 37-56.
Marboe, Irmgard. Calculation of Compensation and Damages in International Investment Law (Oxford University Press, 2017).
Martin, Anne Marie. “Proportionality: An Addition to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes' Fair and Equitable Treatment Standard,” Boston College International & Comparative Law Review, Vol. 37, 2014, pp. 58-71.
Merizalde Urdaneta, Juan Felipe. “Proportionality, Contributory Negligence and Other Equity Considerations in Investment Arbitration,” Investment Treaty Arbitration and International Law (Volume 8) -edited by Ian A. Laird, Borzu Sabahi, Frédéric G. Sourgens, Todd J. Weiler, Jurisnet LLC, 2015, pp. 301-325.
Posch, Willibald. “Some observations on the law applicable to transfrontier environmental damage,” Environmental Liability and Ecological Damage in European Law-edited by Monika Hinteregger, Cambridge University Press, 2008, pp. 33-576.
Rigaudeau, Baptiste. “The Calculation of Damages in Arbitration: towards more Flexibility in Assessing Mitigation?,” Versailles International Arbitration and Business Law Review, No. 1, 2010, pp. 43-49.
Ripinsky, Sergey. “Assessing Damages in Investment Disputes Practice in Search of Perfect,” The Journal of World Investment and Trade, Vol. 10, No. 1, 2009, pp. 5-38.
Ripinsky, Sergey and Williams, Kevin. Damages in International Investment Law (British Institute of International and Comparative Law, 2008).
Sabahi, Borzu and Duggal, Kabir. “Occidental Petroleum v Ecuador (2012): Observations on Proportionality, Assessment of Damages and Contributory Fault,” ICSID Review, Vol. 28, No. 2, 2013, pp. 279-290.
Sabahi, Borzu. Compensation and Restitution in Investor-State Arbitration: Principles and Practice (Oxford University Press, 2011).
Sadowski, Wojciech. “Yukos and Contributory Fault,” Transnational Dispute Management, 2014, pp. 1-36.
Saidov, Djakhongir. “Methods of Limiting Damages under the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods,” Pace International Law Review, Vol. 14, Issue. 2, 2002, pp. 307-377.
Shelton, Dinah. “Righting Wrong: Reparations in the Articles on State Responsibility,” The American Journal of International Law, Vol. 96, Issue. 4, 2002, pp. 833-856.
VanDuzer, John Anthony and Simons, Penelope and Mayeda, Graham. Integrating Sustainable Development Into International Investment Agreements (Commonwealth Secretariat, 2013).
Wittich, Stephan. “International Investment Law,” The Practice of Shared Responsibility in International Law-edited by Andre Nollkaemper and Ilias Plakokefalos, Cambridge University Press, 2017, pp. 822-848.