بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی

3 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شرکت‌های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‌ها در عرصه‌ نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته‏اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به ‌انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت‌های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت‌های تجاری، به‌ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به‌ویژه در خصوص تجزیه شرکت‌ها پیش‌بینی‌شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش‌بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت‌های سهامی قرار گیرد.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Minority shareholder rights in the companies division Iran and England legal system

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Pasban 1
  • SeyedHadi Farokhi 2
  • Ahmad BeygiaHabibabadi 3
1 Associate Professor of Private Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, IRAN.
2 Ph.D. Department of Private Law , Allameh Tabataba’i University, Tehran, IRAN Email: beygiah@yahoo.com
3 Ph.D. Department of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Equity firms have been emerging economically more than other firms in the legal and economic areas. Given the fact that the majority of the people in the society can be regarded as the members of these firms in various ways, they have enjoyed great satisfaction with the majority of the people. The present study aims to evaluate the minority shareholder's rights in the context of the decomposition of joint stock firms, as well as the related effects and judgments in the legal system of Iran and England. The study of the two legal systems indicates that, unlike English law, there is no specific provision regarding the decomposition of commercial enterprises, especially non-governmental organizations. In addition, based on English law, there are appropriate provisions for protecting minority shareholders, particularly in the case of corporate analysis. However, as far as Iran law is concerned, there are a few provisions in favor of a minority shareholder and the necessary support for a minority shareholder has been considered in the trade bill.
Therefore, comparing the laws and regulations of the two countries can lead to many challenges and ambiguities in mergers and divisions of joint stock companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stock firm
  • minority shareholder rights
  • division
  • Iranian Law
  • English law
 

-    اسکینی، ربیعا، حقوقتجارت،شرکت‌هایتجاری، جلد اول، (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (نشر سمت)، 1385).

-    پاسبان، محمدرضا و جهانیان، مجتبی، «دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»، پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، 1392.

-    پاسبان، محمدرضا،‌ حقوق شرکت‌های تجاری، (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (نشر سمت)، 1394).

-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1386).

-    دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد پنجم، (تهران: نشر مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377).

-    سیلی. ال.اس، «حقوق شرکت‌ها در انگلستان»، مترجم: عبدالرسول قدک، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20- 19، 1376.

-    صقری، محمد،‌ حقوق بازرگانی شرکت‌ها، تأسیس،تبدیل،ادغام وانحلال، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390).

-    طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، (تهران: انتشارات شهر دانش، 1393).

-    عیسائی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، جلد2، (تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1395).

-    کاویانی،کورش، حقوق اسناد تجارتی، (تهران: نشر میزان، 1389).

 

English resources:

-     Adams, Trevor, Morris, Christopher, Business Law and Practice, (UK: College of law, 2010).

-     Alan J., Andrew Hicks, “Hicks & Goo's Cases and Materials on Company Law”, (UK: Oxford University Press, 2011).

-     Birds, John, Boardman, Nigel, Annotated Companies Legislation, (USA: Oxford University Press, 2013).

-     Bork, Reinhard, Rescuing Companies in England and Germany, (UK: Oxford University Press, 2014).

-     De Luca, Nicola, European Company Law Text, Cases and Materials, (UK: Cambridge Press, 2017).

-     Dignam, James Kirkbride , Smallman, Clive, “Minority Shareholders And Corporate Governance: Reflections On The Derivative Action In The Uk, The Usa And In China, International Journal Of Law And Management”, (New Zealand , Vol. 51 No. 4, 2009).

-     Joffe, Victor, Drake, David, Richardson, Giles, Collingwood, Tim, Lightman, Daniel, Minority Shareholders: Law, Practice and Procedure, (USA: Oxford University Press, 2013).

-     Jones, Lucy, Introduction to Business Law, (UK: Oxford University Press, 2017).

-     McLaughlin, Susan, Unlocking Company Law, (UK: Routledge, 2015).

-     Newington-Bridges, Charlie, “Unfair Prejudice Petitions and their interaction with Derivative Claims”, (UK: 2016).

-     Ottley, Mike, Q&A Company Law, (USA: Routledge, 2016).

-     Payne, Jennifer, Schemes of Arrangement: Theory, Structure and Operation, (UK: Oxford University Press, 2014).

-     Ridley, Ann, Shepherd, Chris, Company Law (Key Facts Key Cases),(UK: Routledge, 2015).

-     Samad, Mahmud, Court Applications Under the Companies Acts,(UK: Bloomsbury Professional, 2013).

-     Schmidt, Jessica, Directive general for internal policies policy department, ( European Parliament , 2016)