قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق

چکیده

ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی آن ، موضوع در قوانین داخلی مورد توجه کافی قرار نگرفته و رویه قضایی نیز قضاوت مشخصی ندارد . این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بررسی موضوع در چارچوب ضوابط و قواعد حقوقی پذیرفته شده حاکم بر حقوق ایران ، تجربه حقوق فرانسه نسبت به موضوع و قابلیت تعمیم آن بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد . بر این اساس به نظر می رسد ، علیرغم تفاوتهای موجود در دو نظام حقوقی از حیث تقنین و رویه قضایی ، حقوق ایران نیز می تواند با ظرفیت های حقوقی موجود ، همچون فرانسه به سمت گشودن راههای پذیرش این دعاوی در حقوق داخلی حرکت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The possibility of claim for collective damage by associations and Non-Government Organizations (NGOs) (With a comparative study on French law)

نویسندگان [English]

  • Saeid Bighdeli 1
  • Ahmad Ekhtiyari 2
چکیده [English]

Collective loss which in its general sense includes losses suffered by the whole members of a set and in its special sense is the loss incurred on the totality of a set, without it necessarily contains the detriment of the individual members,has today drawn the attention of different countries' law for various reasons. In the meantime, one of the basic questions, is the possibility of its claim by collective legal personality. Despite the importance of this subject and the necessity of determining its legal status, sufficient attention has not been paid to it in domestic laws; and judicial precedent has no specific judgment in this regard. This writing,meanwhile the attempt to study the subject in the accepted framework of rules and regulations governing the law of Iran, has tried to study it in French Law and taken its generalization to Iran's law into accounts. Accordingly, it seems, despite the current differences in the two legal systems in terms of legislation and case law, the law of Iran can also enjoy its present legal potentialities to move toward opening the ways of accepting this claim in its domestic law, as France did.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil liability
  • damage
  • collective damage
  • mass damage
  • compensation claim