حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی‌شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می‌گردد. در اغلب موارد از حق‌های اساسی در روابط قراردادی به‌منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می‌شود روش‌هایی وجود دارد که تحت آن‌ها می‌توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روش‌ها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم‌بندی می‌شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روش‌های فوق‌الذکر در این قراردادها می‌توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دست‌یافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می‌توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Protection of weaker contractual party by constitutional rights

نویسندگان [English]

  • abbas asadi 1
  • Mohammad bagher parsapour 2
2 Tabyat Modares university
چکیده [English]

Today, basic or fundamental rights apply, not only in relationships between states and private parties, but also in relationships between private parties themselves, including contractual relationships between private parties.  Fundamental rights are often used in contract law in order to protect the weaker party in the contract. There are methods that can protect the weaker party by using Fundamental rights. These methods consist of: Direct horizontal effect and indirect horizontal effect. The latter divides into two methods: Strong indirect horizontal effect and weak indirect horizontal methods. This article considers manner of protection of the weaker party through Fundamental rights in labour contracts, family suretyship contracts and unfair contractual terms. By using above-mentioned methods in these contracts and unfair contractual terms, suitable solutions for the protection of the weaker party can be presented. For example, in the light of Fundamental rights, manifestly excessive penalty clauses and unfair family suretyship contracts can be null and void. It can also protect labours against unfair contractual terms, in labour contracts, such as non-competition clauses.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Rights
  • Contractual Weaker Party
  • Labour Contracts
  • Family Suretyship Contracts
  • Unfair Contractual Terms