نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مشاور ارشد حقوقی مرکز منطقه‏ ای داوری تهران

چکیده

نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند.
کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری
داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Courts in International Arbitration: A Critical Assessment on the Arbitration Draft Bill in Iran from the Perspective of Modern Arbitration Rules

نویسندگان [English]

  • Ali Moghaddam Abrishami 1
  • Masoud Mahboub 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University (ATU), Tehran- Iran
2 Senior Legal Counsel at Tehran Regional Arbitration Centre (TRAC)
چکیده [English]

Abstract

The role of courts in international arbitration can scarcely be denied. Courts play a crucial role in different stages in international arbitration. Having said that, the extent of courts' intervention in international arbitration has been subject to controversy. National arbitration laws have taken different views in this regard. In some countries, courts have a supportive role; however, others have interventionist approach. In Iran, a Comprehensive Draft Bill on Arbitration was recently adopted in order to be presented to the parliament for ratification. It applies to both domestic and international arbitration as a result of making a distinction between international and national arbitration. This article aims to conduct a critical assessment on the Draft Bill by considering modern arbitration rules. It concludes that the Draft Bill is based more on an interventionist approach than the supportive one.

Keywords: International arbitration, Arbitration law, Iranian arbitration law, Role of court, Arbitration Draft Bill
Keywords: International arbitration, Arbitration law, Iranian arbitration law, Role of court, Arbitration Draft Bill

Keywords: International arbitration, Arbitration law, Iranian arbitration law, Role of court, Arbitration Draft Bill
Keywords: International arbitration, Arbitration law, Iranian arbitration law, Role of court, Arbitration Draft Bill

کلیدواژه‌ها [English]

  • International arbitration
  • Arbitration law
  • Iranian arbitration law
  • Role of court
  • Arbitration Draft Bill
سیفی، سید جمال، «قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال»، مجله حقوقی شماره بیست و سوم، ۱۳۷۷

شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین‌المللی، سمت، 1391

شهبازی نیا، مرتضی، عیسایی تفرشی، محمد، علمی، حسین، «مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین‌المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1392

 

قوانین:

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) (شماره 73285/419 (  مورخه 30/10/1389

آخرین نسخه لایحه جامع داوری مشتمل بر 120 ماده و (24)

http://mh-gh.ir/Default.aspx?tabid=130&ArtMID=533&ArticleID=276

قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

قانون تجارت ایران مصوب 1311

 

آرای قضایی و داوری:

دادنامه شماره 9109970221501424؛ اداره انتشار رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی، قوه قضاییه، بهمن 1391.

دادنامه شماره 9109970221501472؛ اداره انتشار رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی، قوه قضاییه، بهمن 1391.

دادنامه شماره 91099702210001863؛ اداره انتشار رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی، قوه قضاییه، شهریور 1391

دادنامه شماره 9109970221500686؛ اداره انتشار رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی، قوه قضاییه، شهریور 1391

دادنامه شماره 9109970221501406؛ اداره انتشار رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی، قوه قضاییه، بهمن 1391

 

English sources:

 

C.C.A. Voskuil and Judith Ann Composiotion of Arbitral Tribunal, Essays on International Commercial Arbitration,  Edited by Petar Sarcevic, Graham&Trotman Limited, 1989

 

Frank-Bernd Weigand, Practitioner'sHandbook on International Commercial Arbitration’, OUP Oxford 2009

 

Guy Pendell and David Bridge, Arbitration in England and Wales, CMS Guide to Arbitration, Volume I

 

Hossein Abedian, ‘Judicial Review of Arbitral Awards in International Arbitration’, Journal of International Arbitration 28, 2011

 

Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003

Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Cambridge University Press (2017)

 

Peter Wood, Phillip Greenham and Shlomit Raz, Minter Ellison, Arbitration in Singapore,  CMS Guide to Arbitration Volume I

Report of Working Group on International Contract Practice on the Work of its Fifth Session, UN-Document A/CN.9/233

 

UNCITRAL, Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006, United Nations Publication,Vienna, 2008

 

UNCTAD, Making the Award and Termination of Proceedings, United Nations, New York and Geneva, 2005

 

Wilson and Valerie Allan, Arbitration in Scotland, CMS Guide to Arbitration Volume I

 

 

 

Cases:

Oberlandesgericht Stuttgart, Germany, 1 Sch 03/10, 30 July 2010, Available on The Internet at Http://Www.Dis-Arb.De/De/47/Datenbanken/Rspr/Olg-Stuttgart-Az-1-Sch-03-10-Datum-2010-07-30-Id1077.

Court of Cassation, Tunisia, 27 November 2008, Case No. 20596/2007

Navigation Sonamar Inc. v. Algoma Steamships Limited and others, Superior Court of Quebec, Canada, 16April 1987

Moscow City Court, Russian Federation, 10 February 1995.

ABCCo.v. XYZ Ltd., High Court, Singapore, 8 May 2003] [2003] 3 SLR 546

Marnell Corrao Associates Inc v Sensation Yachts Ltd (2000) 15 PRNZ 608, PP 61–62

Tjong Very Sumito v Antig Investments [2009] 4 SLR(R)

Cetelem SA v Roust Holdings Ltd [2005] APP.L.R. 05/24(English Court of Appeal)

 

Law and Rules:

ICC Rules of Arbitration 2012

LCIA Arbitration Rules 2014

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985

European Convention on International Commercial Arbitration (Geneva) 1961

Arbitration Act of Finland (967/1992 Including Amendments up to 460/1999