وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unification of tort law: the case of European Union

نویسنده [English]

  • Sied Mohammad Tabatabaei Neghad
Assistant Professor in Private Law, University of Tehran, Tehran Iran.
چکیده [English]

Many arguments have been raised to support or reject the idea of unification of law in relation to civil liability. Amongst others, it is claimed that it is impossible to establishment binding principles across different countries. However, in relation to some aspects of tort, the need for unification is necessary due to the process of globalization. Within the European Union, arguments for supporting a unified European civil liability law relate to the emergence of the European Union and an increasingly globalized economy. This issue envisaged in the Treaty of the Union, and the harmonization of tort law is the process of creating common standards across the internal market in relation to tort elements. It is a part of the unified Europe project and a reduction in the significance of national borders. Diversities in national laws may create problem of efficacy in the ever more globalized economy. This article analyzes the importance of harmonization of tort law in the EU, and examines barrier to the harmonization. It concludes that even if this process is of crucial importance, the aim is not to achieve it in all aspects of tort law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tort
  • Unification
  • EU regulation
  • European Union
  • principles of law
فارسی

احمدوند، ولی‌الله، «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما در سیستم حقوقی ایران و انگلیس»، (مصباح)، شماره 61، (1384)، صص از 7 تا 46.

ایزانلو، محسن،  نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، (فصلنامه حقوق)، (1387)، صص37-56.

بادینی، حسن ، هدف مسئولیت مدنی، (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ، (1383)، شماره 66، از 55 تا 114.

_________ ،  فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، (1384).

باریکلو، علیرضا،  مسئولیت مدنی، نشر میزان: تهران، (1385).

پارساپور، محمدباقر و اسماعیلی، مهدی، آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه، (پژوهشنامه حقوق اسلامی)، دوره 15، شماره 40، (1393)، صفحه 161-184.

جعفری‏لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش: تهران، (1378).

حسین‌آبادی، امیر،  بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، آموزه‌های فقهی (الهیات و حقوق)، شماره 20،   (1385)، صص از 3 تا 22.

خدا بخشی، عبدالله،  نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی، (فقه و حقوق)، شماره 17، (1387)، صص از 121 تا 150.

داور نیا، رحیم،  مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا، فرانسه، ایالات‌متحده آمریکا و ایران، (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 74، (1385)، صص از 135 تا 148.

طباطبائی نژاد، سید محمد،  چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به‌نظام اتحادیه اروپا، (دیدگاه‌های حقوق قضایی)، شماره 62، 89 -.112

کاتوزیان، ناصر، (1379) وقایع حقوقی، تهران: انتشارات دادگستر.

____________، - انصاری، مهدی ، مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی، (فصلنامه حقوق) دوره 38 شماره 2 ، (1392)،صص 285 تا 313.

____________،  مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه ، تهران، (1384).

کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد. ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، (1385).

____________،  ارزش‌های نو و تحولات مسئولیت مدنی، (قضاوت)، شماره 44، (1386)، صص از 27 تا 29.

موسوی، سید فضل‌الله - طباطبائی نژاد، سید محمد،  قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی، (مطالعات حقوق خصوصی)، دوره 44، شماره 3، (1393)، صص 461- 475.

 

English sources:

-     Banakas, Stathis (2002), 'European Tort Law: is it Possible?' 3 (European Review of Private Law), p. 363-375.

-     Cafaggi, Fabrizio (2006) The institutional framework of European private law, New York, oxford.

-     Dessemontet, François (2008) Conflict of Laws for Intellectual Property in Cyberspace, http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/Articles/Conflict%2520of%2520Laws%2520in%2520Cyberspace.pdf. Last seen 05.05.2015

-     Eidenmuller, Horst(2008) The Common Frame of Reference for European Private Law, Policy Choices and Codification Problems, (Oxford Journal of Legal Studies), Vol. 28, No. 4, pp. 659–708

-     Faure, M.(2003) "How Law and Economics May Contribute to the Harmonisation of Tort Law in Europa", in: (R. Zimmerman (ed.), Grundstrukturen des Europäischen Deliktsrechts, Baden-Baden: Nomos), p. 31-82.

-     Faure, Michaël & Ying, Song (2008) China and international environmental liability, Edward Elgar Publishing.

-     Garcimartin, Francisco J. Alfe rez (1999) Regulatory Competition:  A Private International Law Approach, (Journal of Law and Economics) 8: 251. 

-     Grace, Martin F & Leverty, J. Tyler (2008) How Tort Reform Affects Insurance Markets?, Research Symposium On Insurance Markets And Regulation, SEARL Center on Law, Regulation and Economic Growth

-     Gray, Anthony (2008) Before the High Court, Getting It Right: Where is the Place of the Wrong in a Multinational Torts Case?, (Sydney Law Review) ,Vol 30, pp 537, 551

-     Group Of Authors (2005) Tort law and liability insurance, Munich Re group, The First Publication in the new Munich Re series “Risk, liability & insurance”.

-     Hartkamp, A. S & Hondius,  E. H.(2004) Towards a European civil code, Kluwer Law International.

-     Infantino, Marta(2010) Making European Tort Law: The Game And its Players, (Cardozo Journal of International and Comparative Law),  pp 45. 87

-     Marcos, Francisco & Graells Albert Sánchez (2008),  Damages for breach of the EC antitrust rules: Harmonising Tort Law through the Back Door?, Barcelona, (Presented at the IV International Congress European Private Law beyond the CFR), Lleida (Spain), 25th & 26 th October 2007, WWW. INDRET.COM.

-     Module Planner  (2008) Law of Tort, Holborn College Ltd, London.

-     O'hara, Erin Ann & Ribstein, Larry E. (1999) conflict of law and choice of law, George Mason University, school of law.

-     Van Boom , W.H,( 2008) "European Tort Law; An Integrated or Compartmentalized Approach?" in: A. Vaquer (ed.), European Private Law Beyond the Common Frame of Reference - Essays in Honour of Reinhard Zimmermann, Groningen: Europa Law Publishing, p. 131-149.

-     Van Boom, Willem H (2009) Tort Law and Economics, (Previously published as Chapter 15 in Michael Faure (ed.), (Vol. 1 of the Enyclopedia of Law and Economics, 2d ed.), Cheltenham: Edward Elgar), p. 435-449- Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1156739

-     Van den Bergh , Roger and Louis Visscher,( 2006) 'The Principles of European Tort Law: The Right Path to Harmonization?' (European Review of Private Law), p. 511-543.

-     Van den Bergh, R., (1998)'Subsidiarity as an Economic Demarcation Principle and the Emergence of European Private Law', 5 (Maastricht Journal of European and Comparative Law), p. 129-152.

-     Van den Bergh, Roger (2000)'Towards an Institutional Legal Framework for Regulatory Competition in Europe', 53( Kyklos), p. 435-466.

-     Van Eechoud, Mireille(2006) The Position of Broadcasters and Other Media under ‘Rome II’, http://www.obs.coe.int.last seen 05.05.2105

-     Vidas, Davor(2000) Implementing the environmental protection regime for the Antarctic, Springer,

-     Von Bar, Christian & Drobnig, Ulrich (2004) Interaction of contract and tort and property law in Europe, sellier. european law publ.