عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده:
محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه‌ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین به‌ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم‌الاجرا است، به‌طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن‌لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده‌ است. پذیرش عامل عینی سکونت به‌جای اقامتگاه، قابلیت پیش‌بینی در روابط بین‌المللی را افزایش می‌دهد. درعین‌حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می‌شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می‌نماید. به‌علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می‌شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Connecting Factor of Habitual Residence at EU and Iranian Conflicting Rules

چکیده [English]

Connecting Factor of Habitual Residence at EU and Iranian Conflicting Rules

In EU Law, habitual residence is an important connecting factor in relation to conflict of forums and conflict of laws, particularly in personal matters. EU rules and regulation, which are enforceable directly and without a need for approval of domestic bodies, regularly consider this connecting factor and replace traditional connecting factors such as domicile in Common Law and nationality in Civil Law countries. The recognition of the objective factor of residence, the domicile, increases predictability in international relationship. At same time, a close relationship between persons and applicable law provides flexibility regarding conflict of law rules, and unlike the criterion of nationality, it prevents absolute application of rules of a specific country . Moreover, by applying the habitual residence factor, courts are often referred to material rules of Lex Fori and therefore, they are not concerned with problems of proving foreign law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitual Residence
  • Predictability
  • flexibility
  • Close Relationships
 فارسی

- ابراهیمی، سید نصرالله (1395)، حقوق بین‌الملل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.

- الماسی، نجادعلی (1384)، حقوق بینالملل خصوصی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.

- الماسی، نجادعلی (1369)، «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 12، صص 28-6.

- پروین، فرهاد (1378)، «نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان مقیم ایران»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 24، صص 324-277.

- خمامی‌زاده، فرهاد (1387)، «تعریف و جایابی عامل ارتباط»، مجله الهیات و حقوق، شماره 28، صص 56-37.

- نیکبخت حمیدرضا؛ علیخانی، حمیدرضا (1389)، «قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 52، صص 73-9.

 

منابع انگلیسی

- Lagarde Paul, Frimston Richard, Odersky Felix (2015), EU Regulation on Succession and Wills Commentary, selliereuropean law publishers, by Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, Germany.

- Larmont, R. (2007), " Habitual Residence and Brussels IIbis: Developing Concepts for European Private International Family Law", Journal of Private International Law, Vol. 3, no. 2, pp.261-281.

- Manko, Rafal, "Habitual residence as connecting factor in EU civil justice measures",http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130427/LDM_BRI(2013)130427_REV1_EN.pdf, 2013, pp1-3

- Mcleod, James (2006), "The meaning of ordinary residence and habitual residence in the Common Law provinces in a family law context", represented by the Minister of Justice and Attorney General of Canada, http://justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/rhro_cl/pdf/rhro_cl.pdf, pp.1-30

- Okoli, Chukwuma Samuel Adesina and Arishe Gabriel Omoshemime (2012), "The operation of the escape clause in the Rome convention", Journal of Private International Law, Vol. 8 No. 3, pp.513-545

- Pfeiffer (2012), " Several Remarks on the Applicable Law under the Proposed EU Regulation of Succession Law". Ad Notam, Vol. 17, No. 1.

- Popescu, Dan Andrei (2014), "Guide on international private law in successions matters", Publishing House acknowledged by the Ministry for National Education through the National Council of Scientific Research in Higher Education (CNCSIS) – Code 345, pp. 5-130

- Rohová, Iveta, DrličkováKlára (2013), "Habitual residence as a single connecting factor under the succession Regulation", Scientific Cooperation’s International Journal of Law and Politics,

http://asescoop.org/journals/jLawAndPolitics/papersLaw/9.Rohova.pdf, pp.107-117

- SymeonidesSymeon (2011), "Codification and Flexibility in Private International Law", General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIemeCongrès de L’AcademieInternationale de Droit Comparé, © Springer Science+Business Media. Electronic copy available at: ttp://ssrn.com/abstract=1945924, pp.167-190

- Svantesson Dan Jerker (2007), Private international law and internet, Kluwer law international law.

- Vischer, General course on private international law’ (1992-1) 232 Recueil des cours

- Wouters Jan (2010), "Residence of individual in EU law, Institute for international law", working paper No 148, pp. 1-23

- "Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European", Available at:

 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT, Last Visited 17/11/2016

- "Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession", Available at: