مطالبه ی متقلبانه وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

2 فارغالتحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

ضمانت‌نامه‌های بانکی از مؤثرترین اسناد بین‌المللی است که بدون آن‌ها اجرای تعهدات طرفین امکان‌پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می‌نماید. مهم‌ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی‌نفع را قادر می‌سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین‌المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می‌تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی‌نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می‌باشد این است که رویکرد مقررات بین‌المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کرده‌اند، اما کنوانسیون فوق‌الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاه‌ها در این رابطه ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fraudulent Demand for Payment of Bank Guarantee with an Emphasis on the UNCITRAL Convention on Independent Guarantees and Letter of Credit Guarantee

نویسندگان [English]

  • Majid Sarbazian 1
  • Seyyed Raza Hashemi 2
1 Assistant Professor of Shiraz university
2 M. A in Private Law of Shiraz university
چکیده [English]

Bank guarantees are one of the most effective international instruments used in
commercial contracts. Without bank guarantees, it would not be possible to fulfil
obligations of the parties or the parties would encounter potential risks. Bank
guarantees provide the beneficiary with a certain and immediate payment of a
wealthy sponsor in his country. The only exception to the principle of independence
is the issue of fraud, which has universally been recognised. This exception could
prevent claim and payment to beneficiaries. The question addressed in this article
is: What are the international rules on the issue of fraud in bank guarantees and what
measures have been taken by the UN Convention on Independent Guarantees and
Credit Guarantees ? International Chamber of Commerce has been silent on this
issue or at least has not dealt with it expressly . However, the aforementioned
Convention is the only document that contains provisions regarding fraud, even
though it does not provide an exhaustive list and exact details. It nevertheless
provides a useful guidance for courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand for Payment
  • The Principle of Independence
  • Except for Payment Obligations
  • The Prohibition of Payment
  • Ffraud
الف)  فارسی

- استوفله، ژان. (1387). «تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانت‌نامه مستقل بانکی»، ترجمه ماشاءالله بنا نیاسری، مجله حقوق بین‌المللی، سال بیست و پنجم، شماره 39.

- افتخار جهرمی، گودرز، تفرشی، محمد عیسی، شهبازی نیا، مرتضی. (1380). «تحول نظام حقوقی ضمانت‌نامه بانکی در مقررات بازرگانی بین‌المللی»، مدرس علوم انسانی، دوره 5، شماره 4.

- «تقلب در معاملات موضوع اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی (1364)»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی و دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، شماره 2.

- جی، ریچارد- کول، دریس. (1363). «نقش اعتبارنامه‌های تضمینی در تجارت بین‌المللی، تأملاتی پس از انقلاب اسلامی ایران»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 1.

- شیروی، عبدالحسین (1392). حقوق تجارت بین‌الملل. چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

- شهبازی نیا، مرتضی- عیسی تفرشی، محمد. (1382). «استقلال ضمانت‌نامه بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین‌المللی»، نامه مقید، شماره 37.

- شهبازی نیا، مرتضی. (1383). «شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی و ماهیت اسنادی آن‌ها»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 8، شماره 3.

- غمامی، مجید. (1378). «بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 44.

- مافی، همایون، فلاح، مهدی. (1393). «تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانت‌نامه عندالمطالبه»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره 9.

- مافی، همایون، فلاح، مهدی. (1392). «خصیصه‌های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 17، شماره 2.

- محبی، محسن. (1375). «ضمانت‌نامه‌های بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات‌متحده»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 20.

ب) به زبان لاتین

- Barnes, James G (1994), ”Defining Good Faith Letter of Credit Practices.”Loyola of Los Angeles Law Review, vol. 28.

- Bergsten, Eric E (1993), ”A New Regime for International Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit:The Uncitral Draft Convention on Guaranty Letters.” The International Lawyer, Vol. 27, No.4.

- Buckley, Ross P, Xiang,  Gao (2002), ”The Development of the Fraud Rule in Letter of Credit Law: the Journey So far and the Road Ahead.” International Economic Law.

- Chipashvili, Nino (2013), ”The Bank Guarantees under the Uniform International Rules.”European Scientific Journal, Vol. 1.

- Davidson, Alan (2010), ”Fraud and the UN Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit”. International Commercial Law, Vol. 1, Issue.1,.

- Davidson, Alan (2012), ” Unconscionability in Letters of Credit and Demand Guarantee Transactions.”International Journal of Technology Policy and Law, Vol. 1, Issue.2.

- De Ly, Filip (1999), ” The UN Convention on Independent Guarantees and Standby Letters ofCredit.” The International Lawyer. Vol. 33, No.3.

- Fedotov, Alexi (2008), ”Abuse, Unconscionability and Demand Guarantees:New Exception to Independence.” International Trade and Business Law Review, Vol. 11.

- Hsin Hsu, Chung (2006), ”the Independence of Demand Guarantees, Performance Bonds and Standby Letters of Credit.” National Taiwan University Law Review.

- Xiang, Gao, Buckley, Ross P (2003), ”A Comparative Analaysis of the Standard of Fraud Required under the fraud in Letter of Credit Law.”Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 13.