مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Provisions of Principe de Contradictoire under Iranian and English Law

نویسندگان [English]

  • Sam Mohammadi 1
  • mehran alamdari 2
1 University Of Mazandaran
چکیده [English]

Guaranteeing the equality of the parties before the court is one of the most important characteristics of a fair judicial proceeding. In this regard, it should be said that each party has the right to be informed of the other party's evidences and claims, challenge those claims and state his own evidences and claims. This right is recognized in both the Iranian and English legal systems, although there is no express statement of it in legal documents. By comparing the provisions of the two systems, this article tries to seek out and extract Principe du contradictoire in both systems. We will see that although Principe du contradictoire is originally a French principle, it is so closely connected with mandatory rules and internationally accepted principles that it is impossible to deny its existence in Iranian and English legal systems. It is certain that comprehending the nature and role of Principe du contradictoire in English legal system helps us find new aspects and discover unknown angles of this principle in our own legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principe de Contradictoire
  • equality of the parties
  • the right to be heard
  • mandatory rules
  • comparative study
فارسی
- کتاب
1389 ). آیین دادرسی مدنی، جلد 3، چاپسوم، تهران: دراک. ). ________-
- غمامی مجید و دیگری.( 1386 ). اصول آیین دادرسی فراملی(شرح نسخه انگلیسی)، چاپ
اول، تهران: میزان.
- کاشانی، محمود.( 1383 ). استانداردهای جهانی دادگستری، چاپ اول، تهران: میزان.
- متیندفتری، احمد.( 1381 ). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 1، چاپدوم، تهران: مجد.
- مقاله
،« حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی ایران ».( - امیری، اعظم.( 1392
.26- نشریه دادرسی، شماره 97 ، صص 21
نشریه ،« بررسی حق آگاهی مردم بهعنوان یک حق اساسی ».( - حبیبی، محمدحسن.( 1382
.96- حقوق اساسی، شماره 1، صص 65
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه ،« اصل تناظر در فرانسه و کامنلا ».( - حیدری، سیروس ( 1389
.158- شیراز، دوره دوم، شماره 1، صص 123
.86- نشریه تحقیقاتحقوقی، شماره 35 ، صص 59 ،« اصل تناظر ».( - شمس، عبدالله.( 1381
.11- مجموعه حقوقی، شماره 243 ، صص 9 ،« سوگند یادکردن گواه » .( - عرفان، محمود.( 1321
بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و » .( - قلیپور، حسن و دیگران.( 1393
فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، دوره 10 ، شماره 37 ، صص ،« داوری تجاری بینالمللی
.146 - 127
اصول تضمینکننده عملکرد دموکراتیکدر دادرسی و » .( - محسنی، حسن و دیگری.( 1385
نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ،« اصول مربوط به ویژگیهای دادرسی مدنی
.296- شماره 74 ، صص 265
ب) انگلیسی
- ALI & UNIDROIT (2004), The Principles Of Transnational Civil
Procedure, 1st Edition, Washington D.C.: Cambridge University Press.
- Chief Constable of North Wales v. Evans [1982],1 WLR 1155, House Of
Lords Decision, Available at: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1982/10
مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس 127
.html>.2014/7/11>
- Chellaram & Anor v Chellaram & Ors [2002] EWHC 632 Available at:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2002/632.html>.2014/7/3>
- Garner, Bryan (2000), BLACKS Law Dictionary(Pocket Edition), 1st
Edition, Tehran: Dadgostar
- Grainger, Ian & Others (2000), The Civil Procedure Rules In Action, 2nd
Edition, London: Cavendish Publishing
- HashtroodivHancock[2004], EWCA Civ 652, available
at:http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/652.html>.2014/7/11>
- Hunt, martin (2000), A Level And AS Level Law, 3rd Edition, London:
Sweet & Maxwell
- Jolowicz, J.A., On Civil Procedure (2000), 1st Edition, New York:
Cambridge University Press
- Lefort, Cristophe (2007), Procedure Civile, 2nd Edition, Paris: Dalloz
- Loughlin, Paula (2004), The Civil Procedure, 2nd Edition, London:
Cavendish Publishing
- Parisi, Fransisco, Rent-Seeking Through Litigation: Adversarial And
Inquisitorial Systems Compared, International Review Of Law And Economics,
Vol.22, N.2, 2002, Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=229687>.2014/4/9>
- Shauer, Fredrick (1976), English Natural Justice And American Due
Process: An Analytical comparison, William And Mary Law Review, Vol.18,
Issue.1, Article 3, 1976, Available At:
http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2419&context=wmlr
>.2014/4/9>
- Tweeddale, Andrew (2000), Recent Cases on serious Irregularity, ,
Availableat: http://corbett.co.uk/wp-content/uploads/Arbitration-article-seriousirregularity.
pdf>.2014/4/9>
- Wellman, Francis (1904), The Art Of Cross Examination, New York, First
Published In 1904, Available at: http://www.trialtheater.com/documents/
The_Art_of_Cross_Examination.pdf>.2014/5/5>
- woolf, harry (1996), access to justice-final report, available at:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/civil/final/c
ontents.htm>.2014/3/10>